Javni natječaj za direktora/direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije | Posjetite Zagorje Blizu grada, blizu srca

Javni natječaj za direktora/direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

od 10. ožujka, 2020 Info-novosti

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19, članak 21. i  22.) i Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 23/17), članak 7. i članak 15., Izmjene i dopune (Narodne novine 72/17) i sukladno članku 26. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (Narodne novine  124/10  , Turističko vijeće turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije donijelo je na svojoj sedmoj  sjednici

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

I.

Za direktora/direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije može biti imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće uvijete:

Direktor turističkog ureda turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova)
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
 4. da ima najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca;
 5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 7. da poznaje rad na osobnom računalu;
 8. da mu pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje

 

II.

 1. na natječaj se može javiti i biti imenovan za direktora/icu Turističkog ureda i kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, pod uvjetom da istog položi u roku od godine dana, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita

 

 1. preporuka poslodavca iz točke 4. mora sadržavati podatke o sljedećim sposobnostima i vještinama:
 • komunikacijskim vještinama u govoru i pismu,
 • pristupu poslu i sposobnosti timskog, kao i samostalnog rada,
 • sposobnosti marketinškog pristupa poslu,
 • stručnosti i odnosu prema kolegama,
 • posvećenosti poslu i ostvarenim rezultatima,
 • sposobnosti pregovaranja i predstavljanja argumenata,
 • organizacijskim sposobnostima.

 

 1. uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
 2. životopis,
 3. presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
 4. ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. potvrde poslodavaca ili preslike ugovora o radu ili prijemu u službu ili drugog akta poslodavca kojim je kandidata primio u radni odnos, kojim se dokazuje određeno radno iskustvo, odnosno iz kojeg će biti razvidno naziv radnog mjesta odnosno poslovi koje je kandidat obavljao kod tog poslodavca,
 6. presliku potvrde ili uvjerenja o položenom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit),
 7. dokaz o radnom iskustvu stečen u inozemstvu mora biti preveden od ovlaštenog sudskog tumača
 8. dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju drugog svjetskog jezika  izdan od strane nadležne ustanove

 

III.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i adresu e-pošte, ukoliko se ima, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 3, 49 000 Krapina, s naznakom: „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu Turističkog ureda TZ Krapinsko-zagorske županije“.

Rok za podnošenje prijave je 21 dan od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijave.

Zadužuje se Turistički ured Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije da tekst gore navedenog javnog natječaja objavi na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Zagorskom listu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Predsjednik TZ Krapinsko-zagorske županije

                                                                                                                                                                                                                                                            Željko Kolar