JAVNI NATJEČAJ ZA DIREKTORA/DIREKTORICU TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | Visit Zagorje Blizu grada, blizu srca

JAVNI NATJEČAJ ZA DIREKTORA/DIREKTORICU TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

od 16. listopada, 2023 12 veljače, 2024 Info-novosti

Krapina, 16. listopad 2023.

Temeljem članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( Narodne novine broj 52/19 i 42/20) te članka 24. Statuta Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (Narodne novine broj  75/20)  Turističko vijeće turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije na svojoj 20. sjednici održanoj elektronskim putem 05. – 09. listopada 2023. godine  donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije na mandat  od četiri godine

 

Članak 1.

Sukladno članku 21. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) te članku 7. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj  13/22)   za direktora/direktoricu Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije može biti imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće uvijete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 2. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, ili najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga članka,
 3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 5. položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Na natječaj se može javiti i biti imenovan za direktora/icu i kandidat koji nema položen stručni ispit  pod uvjetom da istog položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad. U protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.
 6. da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
 2. dokaz o radnom iskustvu – presliku radne knjižice i elektronički zapis HZMO-a ERPS, i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijmu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova / vrsta i potrebna stručna sprema/i vremensko razdoblje
 3. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 4. dokaz o stečenom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju drugog svjetskog jezika,
 5. presliku potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen ispit),
 6. životopis
 7. dokaz o državljanstvu(preslika domovnice ili osobne iskaznice)

 

Dokaz o radnom iskustvu stečen u inozemstvu mora biti preveden od ovlaštenog sudskog tumača.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i adresu e-pošte, ukoliko se ima, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja na web-stranici Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije www.visitzagorje.hr, poštom na adresu:

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije

Magistratska 3

49 000 Krapina

s naznakom: „Prijava na natječaj za direktora TZ Krapinsko-zagorske županije – ne otvarati“

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

 

Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, prezentirat će Turističkom vijeću program rada Turističke zajednice za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Na prezentaciju svog programa kandidati će biti pozvani e-poštom navedenom u prijavi na natječaj, a kandidati koji se ne odazovu pozivu smatrat će se da su povukli svoju prijavu na javni natječaj.

Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za svakog će kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti postoji li zapreka iz točke 6. uvjeta ovog natječaja.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

S izabranim kandidatom potpisuje se ugovor o radu na određeno vrijeme na razdoblje od četiri godine.

 

Članak 2.

Turističko vijeće Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Članak 3.

Zadužuje se Služba Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije da tekst javnog natječaja iz članka 1. objavi na internet stranici www.visitzagorje.hr

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Odluka