Warunki użytkowania

Szanowni Państwo!

Jest nam wyjątkowo miło, że trafiliście na oficjalną stronę Visit Zagorje. Wchodząc i przeglądając tę stronę internetową, zobowiązujecie się do zaakceptowania reguł i warunków jej użytkowania. Na stronę tę wchodzicie i przeglądacie ją na własną odpowiedzialność.  Visit Zagorje nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z wejścia na stronę, korzystania z niej lub braku możliwości korzystania z niej.

Treść tej strony internetowej została przygotowana z najwyższą uwagą oraz w dobrej wierze, wyłącznym jej celem jest oferowanie treści informacyjnych i służy ona wyłącznie do przekazywania informacji. Visit Zagorje nie gwarantuje kompletności i aktualności wszystkich informacji zawartych na tej stronie, nie gwarantuje tak samo kompletności i aktualności treści stron internetowych, do których kieruje. Visit Zagorje zastrzega sobie wszelkie prawa  do uzupełnienia według własnego uznania, w każdej chwili, jak również bez wcześniejszej zapowiedzi, zmiany lub usunięcia którejkolwiek z treści tej strony internetowej. Visit Zagorje zastrzega sobie wszelkie prawa  do zmiany według własnego uznania, w każdej chwili, jak również bez wcześniejszej zapowiedzi, warunków wejścia na stronę i użytkowania tej strony internetowej.

Wszystkie treści, z wyjątkiem oficjalnych znaków Visit Zagorje, mogą być kopiowane tylko na użytek osobisty i w celach niekomercyjnych, z poszanowaniem wszystkich praw autorskich. Na każdą publikację, przeniesienie, publiczne pokazanie tej strony internetowej w innych celach, z wyjątkiem dopuszczonych, należy uzyskać pisemną zgodę Visit Zagorje, jak również innych właścicieli praw autorskich. Wyraźnie zabrania się każdego innego kopiowania oraz zmiany części treści, jak również korzystania z tej strony internetowej w innych celach oprócz dopuszczonych. Wyraźnie zabrania się nieuprawnionych prób zmiany danych, pomijania i ignorowania ustawień bezpieczeństwa, jak również korzystania z tej strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Prawa autorskie do wyglądu i dizajnu posiada firma – wykonawca tej strony internetowej.

Wszyscy użytkownicy wchodzący na stronę www.visitzagorje.hr korzystają z jej zawartości na własną odpowiedzialność.  Wspólnota Turystyczna Żupanii Krapińsko-Zagorskiej nie odpowiada za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią, przypadkową, niematerialną lub materialną szkodę powstałą poprzez wejście na stronę, użytkowanie jej lub brak możliwości korzystania ze strony www.visitzagorje.hr lub w wyniku jakiegokolwiek błędu lub niekompletności jej treści.

Właściwe prawo

W sprawie interpretacji, zastosowania i skutków prawnych wszystkich zezwoleń, wyłączeń i warunków użytkowania strony internetowej www.visitzagorje.hr za właściwe uznaje się prawo chorwackie, a wszystkie wnioski i spory powstałe jako wynik użytkowania strony internetowej Wspólnoty Turystycznej Żupanii Krapińsko-Zagorskiej lub w związku z nią są w wyłącznej jurysdykcji właściwych chorwackich sądów oraz ustala się miejscową właściwość sądu w Krapinie.

Dystrybucja danych i materiałów opublikowanych na stronie internetowej Wspólnoty Turystycznej Żupanii Krapińsko-Zagorskiej może być w określonych jurysdykcjach ograniczona prawem, stąd każda osoba musi zapoznać się z takimi przepisami oraz postępować zgodnie z nimi, a Wspólnota Turystyczna Żupanii Krapińsko-Zagorskiej nie odpowiada za wejście na stronę internetową z obszaru, gdzie jej treść jest ograniczona lub zabroniona.