EU projekt "Ride & Bike" | Visit Zagorje Blizu grada, blizu srca

EU projekt “Ride & Bike”

Naziv projekta Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije
Akronim RIDE&BIKE
Prioritet Gospodarski i društveni razvoj / Turizam i ruralni razvoj
Organizacija vodeći partner Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Država vodećeg partnera Hrvatska
Organizacije partneri TZ Krapinsko-zagorske županije, TZ Savsko Sutlanska dolina i brigi, RA Kozjansko, RA Sotla, KŠTM Sevnica
Uključene regije Slovenija: Savinjska i Spodnjeposavska regija

Hrvatska: Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija

Datum početka– Datum završetka 01.02.2015.– 30.04.2016.
Ukupni proračun operacije 395.846,60 EUR
Zatraženi iznos IPA sredstava 336.469,59 EUR

Neposredni učinci („outputi“)

Kroz provedbu projektnih aktivnosti ostvariti će se sljedeći učinci: trasirana 1 konjička staza i 2 odvojka, trasirana 1 biciklistička staza, označena 1 konjička staza i 2 odvojka, izrađene 2 web stranica i nadograđena 1, provedeno 20 edukacija ciljnih skupina, oblikovan promocijski materijal, organizirani i provedeni nastupi na 3 sajma, izrađeno 18 odmorišta, izrađena aplikacija za pametne telefone, izrađen pilotni model trženja biciklizma.

Rezultati

Provedbom projektnih aktivnosti ispunit će se sljedeći rezultati: digitalizirano 20 staza, educirano 198 pripadnika ciljnih skupina, 500 posjetitelja web stranica, 100 korisnika aplikacije za pametne telefone.

AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Uspostavljanje prekograničnog konjičkog puta, koji će povezivati slovenska središta i središta KZŽ.

Trasirani i označeni prekogranični konjički put- GPS.

Uređena odmorišta koja zadovoljavaju potrebe konja i jahača za odmorom uz konjički put (nadstrešnica i sve potrebno za konje).

Osiguravanje dugoročnog održavanja Konjičke staze.

Izdavanje elektronskog promotivnog materijala o prekograničnom konjičkom putu (karte, navigacijski sustav).

Sastavljanje prijedloga zajedničkih prekograničnih „turističkih paketa„ i njihova objava na Internet stranicama te dostava turoperatorima.

Uspostava mreže turističkih ponuđača za potrebe konjičkog turizma.

OGRANIČENJA U REALIZACIJI PROJEKTA

Štete koje mogu nastati realizacijom konjičke staze.

Erozija tla, gaženje i paša, oštećivanje vodenih tokova, uznemiravanje životinja i premještanje domaćih biljaka, sukobi s drugim korisnicima istih područja.

Jahače staze treba dizajnirati na tvrđim terenim i jahače staze trebaju biti šire od pješačkih staza.

Staze ne smiju prolaziti privatnim posjedima zbog vremenskog ograničenja trajanja projekta tj. premalo vremena za rješavanje vlasničkih odnosa.

Kratak rok za provedbu projekta diktira realizaciju onih aktivnosti za koje prema PRAG-u ne treba sprovoditi natječaj tj svaka nabava do 10.000,00 eura.

Prikaz prijavljenih troškova TZ KZŽ

Vrsta troška

Ukupni iznos troška u eurima

Ukupni iznos troška u kunama

85% sufinancirano EU sredstvima

15 % Vlastita sredstva

Troškovi osoblja

13.717,68

103.980,11

88.383,09

15.597,02

Troškovi vanjskih usluga

17.018,47

129.000,12

109.650,10

19.350,02

Troškovi ulaganja

9.762,53

74.000,05

62.900,04

11.100,01

Administrativni troškovi

685,88

5.198,98

4.419,13

779,85

Ukupno

41.184,56

312.179,25

265.352,36

46.826,89

Prikaz realiziranih troškova TZ KZŽ u 2015.

KONTO NAZIV AKTIVNOSTI IZNOS
4211 TROŠAK SLUŽBENIH PUTOVANJA 1.078,00
42592 TRASIRANJE DVA ODVOJKA KONJIČKE STAZE 12.400,00
42596 OBILAZAK STAZE KONJIMA I OBILJEŽAVANJE STAZE 14.000,00
4262 IZRADA FOTOGRAFIJA S MOTIVIMA KONJIČKE STAZEZA POTREBE OIZRADE WEB STRANICE ZAGORJE BIKE 19.840,00
UKUPNO

47.318,00

 

EU projekt "Ride & Bike"
EU projekt "Ride & Bike"